ขั้นตอนการเป็นผู้สนับสนุน

 1. ผู้สนับสนุนลงทะเบียน (register) จากนั้นรอรับรหัสตัวแทนทางอีเมล์ที่ลงทะเบียน
 2. นำ “รหัสประจำตัว” ไปให้กับสมาชิก กรอกในช่องผู้สนับสนุน
 3. นำส่งรายชื่อสมาชิกทั้งหมดที่ท่านสนับสนุนมายังศูนย์ฯ
 4. ทางศูนย์ฯ จะตรวจสอบสิทธิ์ และสถานะการสมัครสมาชิกที่ท่านสนับสนุน
 5. หลังจากปิดรับสมัคร ทางศูนย์ฯ จะจัดส่งสรุปสมาชิก และใบวางบิล/แจ้งหนี้ ใบยังบริษัทฯ ต่อไป *หากสมาชิกที่ท่านสนุบสนุนสมัครเรียบร้อยทุกรายแล้ว ทางศูนย์ฯ จะนำส่งใบวางบิล/แจ้งหนี้ ให้กับท่านได้ทันที

ทำไมต้องมีการลงทะเบียนตัวแทน

 1. เพื่อให้ทางศูนย์ฯ สามารถทราบได้ว่า การชำระเงินให้กับสมาชิก ดำเนินการโดยผู้แทน และบริษัทฯ ใด
 2. ในการประชาสัมพันธ์ ทางศูนย์สามารถส่งข้อมูลให้กับผู้สนับสนุนได้ ตามฐานข้อมูลที่ตัวแทนลงทะเบียน

รหัสตัวแทนนำไปใช้อย่างไร

เมื่อท่านได้รับรหัสตัวแทนแล้ว สามารถนำไปให้โรงพยาบาล / ห้องปฏิบัติการที่ท่านสนับสนุน กรอกลงในช่องผู้สนับสนุน ดังตัวอย่าง

จะทราบอย่างไรว่าสมาชิกที่สนับสนุนสมัครมายังศูนย์ฯ แล้ว

 1. ทางผู้แทนต้องมีการนำส่งรายชื่อสมาชิกที่สนับสนุนมายังศูนย์ฯ (ภายใน 29 พ.ย. 2562)
 2. หลังจากวันที่ 29 พ.ย. 2562 ทางศูนย์ฯ จะตรวจสอบจำนวนและสิทธิ์ของสมาชิก พร้อมจัดทำสรุปจำนวนสมาชิกที่สมัคร และจัดส่งใบเสนอราคาไปยังท่าน
 3. ท่านดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของสมาชิก และโครงการที่สมัคร

กำหนดชำระเงิน

 1. ทางผู้แทนยืนยันความถูกต้อง ของใบเสนอราคา และสมาชิกที่สนับสนุนมายังศูนย์ฯ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับเอกสาร
 2. ทางศูนย์ฯ ออกใบแจ้งหนี้ และดำเนินการชำระค่าธรรมเนียม ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ได้รับใบแจ้งหนี้
error: Content is protected !!