โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก
(The External Quality Assessment Schemes in Clinical Laboratory: EQAS)

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดให้บริการทางวิชาการแก่สมาชิกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 โดย การริเริ่มของศาสตราจารย์นายแพทย์วีกุล วีรานุวัตติ์ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ท่านแรก ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมคุณภาพในการวิเคราะห์ตัวอย่างของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล นับเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนามาตรฐาน การวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ในประเทศไทย และในภูมิภาคอาเซียน

ปัจจุบันคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดให้บริการ จำนวน 10 โครงการ ครอบคลุมทั้ง 5 สาขา ดังนี้

1. สาขาเคมีคลินิก

   • โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการเคมีคลินิกโดยองค์กรภายนอก (EQAC) >> Click <<
   • โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านฮอร์โมนโดยองค์กรภายนอก (EQAH) >> Click <<
   • โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านสารบ่งชี้มะเร็งโดยองค์กรภายนอก (EQAT) >> Click <<

2. สาขาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก  >> Click <<

   • โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการจุลทรรศนศาสตร์คลินิกโดยองค์กรภายนอก: การทดสอบความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (B-EQAM)
   • โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการจุลทรรศนศาสตร์คลินิกโดยองค์กรภายนอก: การตรวจสเมียร์เลือด (H-EQAM)
   • โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการจุลทรรศนศาสตร์คลินิกโดยองค์กรภายนอก: ภาพถ่ายตะกอนปัสสาวะและภาพถ่ายสเมียร์เลือด (UC-EQAM)

3. สาขาปรสิตวิทยา

   • โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการทางปรสิตวิทยาโดยองค์กรภายนอก (EQAP) >> Click <<

4. สาขาภูมิคุ้มกันวิทยา >> Click <<

   • โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการทางภูมิคุ้มกันวิทยาโดยองค์กรภายนอก: การตรวจซิฟิลิส (EQAI: Syphilis serology)
   • โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการทางภูมิคุ้มกันวิทยาโดยองค์กรภายนอก: การตรวจไวรัสตับอักเสบบี (EQAI: Hepatitis B virus serology)

5. สาขาแบคทีเรียวิทยา 

   • โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการทางแบคทีเรียวิทยาโดยองค์กรภายนอก (EQAB) >> Click <<

– การย้อมสีแกรม (Gram stain)
– การย้อมสีแบคทีเรียทนกรด (Acid fast bacilli stain)
– การวินิจฉัยเชื้อแบคทีเรียและการทดสอบความไวต่อสารต้านจุลชีพ (Bacterial identification and susceptibility testing)

error: Content is protected !!