โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก

The External Quality Assessment Schemes in Clinical Laboratory

การสมัครสมาชิก มี 3 ขั้นตอน คือ

1. ลงทะเบียน | Register

*สมาชิกเดิมที่มี Account อยู่แล้ว สามารถเริ่มขั้น 2 สมัครเข้าร่วมโครงการ ได้เลย

2. สมัครเข้าร่วมโครงการ | Participate

3. ชำระเงิน | Payment

*หากใบแจ้งยอด/แบบยืนยันการสมัครสมาชิกไม่ถูกต้อง / ผิดพลาด สมาชิกสามารถตรวจสอบสถานะโดยคลิก

error: Content is protected !!