โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก

The External Quality Assessment Schemes in Clinical Laboratory

การชำระเงิน โดยหน่วยงานของตนเอง

1. เข้าสู่ระบบ และคลิก "ใบแจ้งยอด"

2. พิมพ์ "ใบแจ้งยอด"

3. ดำเนินการชำระเงิน

4. นำส่งหลักฐานชำระเงิน ที่เมนู "ส่งเอกสารแจ้งชำระเงิน" หรือช่องทางที่ระบุ

5. สามารถตรวจสอบสถานะการสมัครได้ที่

*การสมัครจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อสมาชิกได้รับใบเสร็จรับเงินฉบับจริงแล้ว

error: Content is protected !!