ดาวน์โหลด แบบสมัครสมาชิก ประจำปี 2563 (เฉพาะห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบออนไลน์)

               เนื่องจากในปี 2563 ทางศูนย์ฯ เปิดให้บริการระบบบริการสมาชิกผ่านทางออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการสมัครสมาชิก ลงผลการวิเคราะห์ ตลอดจนแจ้งข่าว/ประชาสัมพันธ์ที่มีความสำคัญกับสมาชิก ดังนั้น แบบสมัครสมาชิก EQAS MUMT ประจำปี 2563 จึงสงวนสิทธิ์ไว้ สำหรับห้องปฏิบัติการที่ยังไม่มีระบบอินเทอร์เน็ตในสำนักงาน และกำลังเตรียมพร้อมเข้าถึงระบบดังกล่าวอยู่ 

                และในปีต่อ ๆ ไป จะเปิดให้บริการทางเว็บไซต์เต็มรูปแบบ เพื่อรองรับการพัฒนาการให้บริการภายใต้มาตรฐาน ISO/IEC 17043 และขยายการให้บริการให้ครอบคลุมทั้ังในประเทศ และระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

error: Content is protected !!