โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการทางปรสิตวิทยาโดยองค์กรภายนอก

The External Quality Assessment Schemes in Parasitology (EQAP)

รายละเอียดโครงการ

เกณฑ์การประเมินผล

ภาพประกอบการประเมินผล

ความรู้เกี่ยวกับปรสิต

ปัญหาที่พบบ่อย

Member must Known


ติดต่อโครงการ

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์ 02 441 4371 ถึง 77 ต่อ 2823 ,2832 โทรสาร 02 412 4110 / 02 411 4380

error: Content is protected !!