โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการจุลทรรศนศาสตร์คลินิกโดยองค์กรภายนอก

The External Quality Assessment Schemes in Clinical Microscopy (EQAM)


ติดต่อโครงการ

โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการจุลทรรศนศาสตร์คลินิกโดยองค์กรภายนอก

ภาควิชาเคมีคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่: เลขที่ 2 ถนน วังหลัง แขวง ศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

โทร : 02-419-7166 ต่อ 171

E-mail : eqammtmu@gmail.com

รายละเอียดโครงการ