โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการจุลทรรศนศาสตร์คลินิกโดยองค์กรภายนอก

The External Quality Assessment Schemes in Clinical Microscopy (EQAM)


ติดต่อโครงการ

โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการจุลทรรศนศาสตร์คลินิกโดยองค์กรภายนอก

ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่: เลขที่ 2 ถนน วังหลัง แขวง ศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

โทร : 02-411-2258 ต่อ 171

E-mail : [email protected]

รายละเอียดโครงการ


error: Content is protected !!