โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาโดยองค์กรภายนอก (EQAI)

ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์

อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ (ศาลายา)

เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170


เลขานุการภาควิชาฯ โทร. 02-441-4371-5 ต่อ 2838

หรือ โทรศัพท์ 080-982-5570 โทรสาร 02-441-4380

E-mail. eqai[email protected]

error: Content is protected !!