โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกโดยองค์กรภายนอก

The External Quality Assessment Scheme in Clinical Immunology (EQAI)

คู่มือรายงานผลออนไลน์

INFORM

  • โครงการได้ดำเนินการจัดส่งตัวอย่างการทดสอบ Trial 3/2020 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2020

 

 

ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนน พุทธมลฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมลฑล จังหวัดนครปฐม 73170

02 441 4371 ต่อ 2838   080 982 5570
[email protected]

error: Content is protected !!