โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านฮอร์โมนโดยองค์กรภายนอก

The External Quality Assessment Schemes in Hormones (EQAH)

ติดต่อโครงการ


ภาควิชาเคมีคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่ เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 

โทรศัพท์  02-419-7160 ต่อ 164 

โทรสาร  02-412-4110

Email: [email protected]

error: Content is protected !!