โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการเคมีคลินิกโดยองค์กรภายนอก
The External Quality Assessment Schemes in Clinical Chemistry (EQAC)

ภาควิชาเคมีคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์  02 419 7160 ต่อ 164 โทรสาร  02 412 4110
E-mail: [email protected]
error: Content is protected !!