โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการเคมีคลินิกโดยองค์กรภายนอก

The External Quality Assessment Schemes in Clinical Chemistry (EQAC)

ติดต่อโครงการ


ภาควิชาเคมีคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่ เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์  02 419 7160 ต่อ 164

โทรสาร  02 412 4110

E-mail  eqacmumt@gmail.com