โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการทางแบคทีเรียวิทยาโดยองค์กรภายนอก
The External Quality Assessment Schemes in Bacteriology (EQAB)

NOTIFICATION

FREE !!! EQAB : Bacteria Identification รอบที่ 2/2020

โครงการฯ เพิ่มการจัดส่งตัวอย่างทดสอบ Lyophilized Bacteria จำนวน 1 ตัวอย่าง เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเชื้อที่หลากหลายมากขึ้น

DOCUMENTATION

ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนน พุทธมลฑลสาย 4 ตำบล ศาลายา อ.พุทธมลฑล จ.นครปฐม 731700
โทร 02 441 4371 e-mail: [email protected]