ค่าธรรมเนียมในการสมัครสมาชิก (Participation Fee)

Fee                  3,000 Baht/year

items              1 item of Lyophilized Human serum/time (every month)

Fee                  3,000 Baht/year

items              2 items of Lyophilized Human serum/time (every 2 month)

Fee                  3,000 Baht/year

items              2 items of Lyophilized Human serum/time (every 2 month)

Fee                 1,000 Baht/year

items              2 items of feces or thin blood film sample/time (every 3 month)

Fee                  2,000 Baht/year

items              1 items of Human whole blood/time (every 3 month)

Fee                  1,500 Baht/year

items              2 items of Human whole blood smear with Wright’s stained /time (every 3 month)

Fee                  1,000 Baht/year

items              4 items of Urine-Cytohematology Photo /time (every 3 month)

Fee                  2,200 Baht/year

items              4 items of nagative Anti HIV, HBs Ag, Anti HCV human serum/time (every 3 month)

Fee                  2,200 Baht/year

items              4 items of nagative Anti HIV, HBs Ag, Anti HCV human serum/time (every 3 month)

Fee                  1) Gram stain                                                                      1,000 Baht/year
                         2) Acid fast bacilli stain                                                    1,000 Baht/year
                         3) Bacterial identification and susceptibility testing  1,000 Baht/year

          **Special**

                         1) & 2)                                                                                  1,800 Baht/year
                         1), 2) and 3)                                                                         2,500 Baht/year

items              2 items /test/time (every 4 month)