ค่าธรรมเนียมในการสมัครสมาชิก ประจำปี 2564

EQAS MUMT 2021 Participation Fee

โครงการ (schemes)

ค่าธรรมเนียม (บาท) | Fee (Baht)

EQAC

3,000

EQAH

4,500

EQAT

4,500

EQAP

2,000

B-EQAM

2,000

H-EQAM

1,500

UC-EQAM

1,000

EQAI: Syphilis

2,200

EQAI: HBV

2,200

EQAB: GRAM, AFB, IDEN&AST

2,500

EQAB: GRAM, AFB

1,800

EQAB: GRAM

1,000

EQAB: AFB

1,000

EQAB: IDEN&AST

1,000

error: Content is protected !!