ศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์

Center for Standardization and Product Validation

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Faculty of Medical Technology, Mahidol University

2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
2 Wang Lang Rd. Siriraj, Bangkok - Noi, Bangkok, 10700
(+66) 063 895 1287
(+66) 085 863 4324
ID: eqamtmu
[email protected]