ศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์

Center for Standardization and Product Validation

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Faculty of Medical Technology, Mahidol University

2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
2 Wang Lang Rd. Siriraj, Bangkok - Noi, Bangkok, 10700
Phone       02 412 3441
                  02 419 7166 ต่อ (ext) 141
                  02 419 7166 ต่อ (ext) 120
Fax            02 412 4110
E-mail      center@eqamtmu.com