ศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์

Center for Standardization and Product Validation

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Faculty of Medical Technology, Mahidol University

2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
2 Wang Lang Rd. Siriraj, Bangkok - Noi, Bangkok, 10700
Phone 02 412 3441
Mobile 063 895 1287
Fax 02 412 4110
E-mail [email protected]
error: Content is protected !!