ระบบสมัครสมาชิกออนไลน์

โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัตการโดยองค์กรภายนอก
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563

คุณมีบัญชี EQAS MUMT (account register) แล้วหรือยัง ?

ลงทะเบียน

---- ยังไม่เคยสมัครทางออนไลน์มาก่อนหน้านี้ ----

สมัครโครงการอื่น ๆ เพิ่ม

---- มีบัญชีแล้ว เคยสมัครในเดือนสิงหาคม ถึง พฤศจิกายน 2562 ----

error: Content is protected !!