โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก
The External Quality Assessment Schemes in Clinical Laboratory